Assisto | salon software
logo

Salon software

Assisto is online software ontwikkeld voor de salon-branche. Kapsalons, schoonheidssalons, tattooshops, enz. kunnen deze software uitermate goed gebruiken. U kunt onder meer afspraken maken en afrekenen met klanten, producten beheren en mailingen versturen. Assisto zit boordevol handige en slimme features. Daarnaast luisteren we goed naar onze gebruikers en bouwen we regelmatig nieuwe dingen in. Wat zit er zoal in?

 • Klantenbeheer

  Klantenbeheer

  Voer uw klanten in onder klantgroepen. Aan de klanten kunt u eventueel behandelopmerkingen toevoegen. Per klant zijn de afspraken, behandelopmerkingen en aankopen terug te zien. Per klantgroep kunt u een mailing versturen om bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten onder de aandacht te brengen.

 • Statistieken

  Statistieken

  Meten is weten. Uw omzet in één oogopslag. Wat heeft u deze maand aan omzet gedraaid? Welke medewerker was het productiefst? Welk product of dienst verkocht het best? Wilt u uw boekhouder de omzetgegevens versturen voor de BTW-afdracht? Geen probleem, u exporteert met een klik op de knop de omzetgegevens naar een Excel-bestand!

 • Via internet

  Via internet

  Assisto wordt compleet online gebruikt. Niets installeren, maar inloggen en beginnen. Assisto is ook geschikt voor tablets en/of smartphones. Uw gegevens dus altijd snel bij de hand.

 • Nieuwsbrieven

  Nieuwsbrieven

  U kunt met Assisto nieuwsbrieven versturen naar uw klanten. Er worden resultaten van de mailing bijgehouden. Is de mail geopend, op welke link in de mail heeft de ontvanger geklikt, enz. Ideaal om diensten en/of producten te promoten.

 • Online afspraken

  Online afspraken

  Registreer uw afspraken direct in de online agenda. De afspraken voor vandaag verschijnen op het home-scherm. Hier kunt u behandelopmerkingen toevoegen en afrekenen. Wanneer u uw klanten via uw website afspraken wilt laten maken, is dit ook mogelijk. Gebruikt u liever een geschreven agenda? Ook dan kunt u de overige onderdelen van Assisto zeer goed gebruiken.

 • Online kassasysteem

  Online kassasysteem

  Snel afrekenen was nog nooit zo gemakkelijk. Kies het product of de behandeling en de betaalwijze. De bon wordt gegenereerd en u kunt hem afdrukken of per email versturen. Alle bonnen worden overzichtelijk opgeslagen en zijn terug te vinden op het betaaloverzicht per dag of onder de specifieke klant.

 • Voorraadbeheer

  Voorraadbeheer

  Zet uw producten en diensten in het systeem. U voert de voorraad in van het product en u kunt per product aangeven hoeveel u er minimaal van op voorraad wilt hebben. Verkoopt u een product, dan wordt dit automatisch bijgewerkt. Komt het product onder de minimale voorraad dan krijgt u een inkoopmelding.

 • Voorraadbeheer

  Handleiding (video)

  Door op het video-icoon te klikken lanceert u onze video handleiding waarmee u wegwijs kan worden in alle onderdelen van het programma.

Prijzen

 • Assisto
  Basic
 • € 19,95
  per maand (exclusief BTW)
 • 1 medewerker
 • afspraken agenda
 • klantenbeheer
 • online afspraak maken (via uw website)
 • kassa-module
 • product/dienstenbeheer
 • voorraadbeheer
 • nieuwsbrieven
 • statistieken
 • Aanmelden
 • Assisto
  Pro
 • € 29,95
  per maand (exclusief BTW)
 • onbeperkt aantal medewerkers
 • afspraken agenda
 • klantenbeheer
 • online afspraak maken (via uw website)
 • kassa-module
 • product/dienstenbeheer
 • voorraadbeheer
 • nieuwsbrieven
 • statistieken
 • Aanmelden

Demo

Gratis en vrijblijvend kunt u 1 maand een op maat gemaakte proefomgeving gebruiken om de voordelen van ASSISTO te ervaren. Na de proefperiode wordt er niets automatisch verlengd en zit u nergens aan vast. U kunt dan beslissen of u een abonnement wilt nemen. Vul nu het onderstaande formulier in, dan sturen wij een mail naar het door u opgegeven e-mailadres met een activatie-link.

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Email *
Telefoon
Vul onderstaand nummer in *
nmr
Verzenden
U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden.

Aanmelden

Meld u aan voor de ASSISTO online salon software. Alles wat u nodig heeft is een desktop of laptop computer met internet-aansluiting. Mocht u al een (demo) account bij ons hebben waarvan u de data wilt behouden, vul dan eerst de gebruikersnaam en het wachtwoord in (de overige velden worden dan automatisch gevuld) zodat uw account wordt voortgezet. Is dit niet het geval dan kunt u deze velden leeg laten en sturen wij u een mail met daarin een activatie-link zodat u direct aan de slag kunt.

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Telefoon *
Email *
Vul onderstaand nummer in *
nmr
Straat *
Nummer *
Postcode *
Plaats *
Land *
Uw pakket *
Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Verzenden
U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden.

Contact

Wanneer u een vraag, opmerking of suggestie heeft, aarzel dan niet deze te versturen. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam *
Email *
Bericht *
Vul onderstaand nummer in *
nmr

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Assisto.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Assisto.nl gevestigd te Lisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74522;
   2. klant: ieder bedrijf die met Assisto.nl een overeenkomst is aangegaan om gebruik te kunnen maken van de software;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Assisto.nl en de klant waarbij aan de klant een licentie wordt verleend voor het gebruik van de software;
   4. software: de online applicatie, website of online diensten (inclusief updates) die in het kader van de overeenkomst door Assisto.nl aan de klant ter beschikking wordt gesteld;
   5. website: de website Assisto.nl.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het leveren van diensten door Assisto.nl aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Assisto.nl en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Assisto.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Assisto.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  6. Indien Assisto.nl niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Assisto.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
  7. Gedurende de overeenkomst heeft Assisto.nl het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen van Assisto.nl zijn vrijblijvend.
  2. Assisto.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, e-mailberichten of op de website.
  3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele registratieproces via de website heeft doorlopen.
  2. Alle gegevens die de klant tijdens het registratieproces invult, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.
  3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Assisto.nl de klant een bevestiging via de e-mail. Door op de link in deze bevestigingse-mail te klikken, kan de klant zijn account activeren.
  4. Voordat de klant zich kan registreren, dient de klant aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 5. Looptijd van de overeenkomst en opzegging
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
  3. De klant kan de overeenkomst via zijn account opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
  4. Na beëindiging van de overeenkomst heeft de klant niet meer het recht de software te gebruiken. De door de klant ingevoerde data wordt 1 maand na beëindiging van de overeenkomst verwijderd.
 6. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Met de software kan de klant zijn personeelsplanning online beheren. Een omschrijving van de werking van de software staat op de website omschreven.
  2. Assisto.nl zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
  3. Assisto.nl heeft het recht om op elk moment de software buiten gebruik te stellen als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van de software (deels) belemmeren.
  4. De klant heeft geen recht op functies die door de klant zijn gewenst, maar die niet in de software aanwezig zijn, tenzij met Assisto.nl schriftelijk of elektronisch is overeengekomen dat deze functies wel in de software aanwezig zouden zijn.
  5. Assisto.nl heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
 7. Verplichtingen van de klant
  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Assisto.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Assisto.nl worden verstrekt.
  2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Assisto.nl onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
  3. De klant is gehouden Assisto.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 8. Productspecificaties
  1. Assisto.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de software, ingevolge de technische evolutie van de software. Assisto.nl waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de software.
 9. Prijzen en proefperiode
  1. De prijzen voor het gebruik van de software staan op de website vermeld.
  2. Alle vermelde prijzen zijn excl. btw.
  3. Assisto.nl heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt vooraf schriftelijk of via de e-mail van een prijswijziging op de hoogte gesteld.
  4. Gedurende een proefperiode van 30 dagen kan de klant vrijblijvend kosteloos gebruik maken van de software. Indien de klant zijn proefaccount omzet naar een betaalaccount, dan geschiedt de omzetting direct en worden vanaf die datum de kosten voor het gebruik van de software aan de klant in rekening gebracht.
 10. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden zonder korting, compensatie of opschorting per bank binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
  3. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de klant te dien aanzien anders.
  4. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  5. Indien de klant een factuur niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald heeft, dan heeft Assisto.nl het recht de toegang tot de dienst te blokkeren totdat alle openstaande facturen (inclusief rente en kosten) zijn voldaan. Assisto.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de blokkering lijdt.
 11. Wijziging factuuradres of verhuizing
  1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk, via de e-mail of via zijn account aan Assisto.nl door te geven.
 12. Wijziging overeenkomst
  1. Wijzigingen op de overeenkomst van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de e-mail door Assisto.nl aanvaard worden.
 13. Gebruik van de software
  1. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account.
  2. Het is de klant niet toegestaan om de software te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.
  3. Het is de klant niet toegestaan:
   1. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken;
   2. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;
   3. zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Assisto.nl of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van de software worden gehinderd respectievelijk belemmerd;
   4. de software te gebruiken in strijd met de wet, internationale regelgeving of rechten van derden.
  4. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door Assisto.nl gegeven instructies en/of adviezen.
  5. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software.
  6. De klant zal Assisto.nl onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.
  7. Het is de klant enkel toegestaan de software te gebruiken voor het doel waarvoor de software aan de klant ter beschikking is gesteld.
  8. Indien een gebrek aan de software of programmadefect veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de klant, dan zijn alle kosten die Assisto.nl heeft moet maken om het gebrek of programmadefect te herstellen voor rekening van de klant.
  9. Assisto.nl heeft het recht de software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Assisto.nl niet nakomt, dan wel indien de klant en/of de gebruikers van de software in strijd handelen met deze algemene voorwaarden. Assisto.nl zal de klant van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Assisto.nl kan worden verlangd.
 14. Inloggegevens
  1. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan Assisto.nl daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  2. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de klant Assisto.nl daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 15. Vrijwaringen
  1. Mochten gegevens, die met gebruik van de software worden ingevoerd, onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt de klant daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. De klant vrijwaart Assisto.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de klant met gebruik van de software gegenereerde gegevens onrechtmatig zijn.
 16. Intellectueel eigendom
  1. Door het ter beschikking stellen van software, websites, databestanden, apparatuur, online diensten, applicaties en dergelijke worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde software, websites, online diensten, applicaties en dergelijke berusten uitsluitend bij Assisto.nl of bij haar licentiegever.
  2. Het is de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Assisto.nl, enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software databanken, documentatie of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
  3. De klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Assisto.nl.
  4. Het is Assisto.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software.
  5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Assisto.nl, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de software heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
  6. De in dit artikel genoemde rechten blijven eigendom van Assisto.nl ongeacht de door de klant en/of door welke derden dan ook aangedragen suggesties en/of ideeën ter verbetering en/of wijziging van de software.
  7. Het is de klant niet toegestaan (een gedeelte van) de software dat door Assisto.nl ter beschikking is gesteld te kopiëren, reproduceren, aanpassen, de-assembleren, de-compileren, namaken, wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Assisto.nl.
  8. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Assisto.nl, dan heeft Assisto.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Assisto.nl daardoor heeft geleden aan de klant in rekening gebracht.
  9. Assisto.nl heeft het recht de naam van de klant en/of het logo van de klant op haar website te plaatsen als zijnde een klant van Assisto.nl.
 17. Niet nakoming, ontbinding en opschorting
  1. Assisto.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
   1. de klant in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden;
   2. de klant surseance van betaling aanvraagt;
   3. faillissement van de klant wordt aangevraagd;
   4. het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd;
   5. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
   6. op enig vermogensbestanddeel van de klant beslag wordt gelegd.
 18. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Assisto.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  2. Assisto.nl streeft ernaar de software 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. Assisto.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen.
  3. Assisto.nl garandeert niet dat de software te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. De klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Assisto.nl zal pogen een volledige continuïteit van de software te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Assisto.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de software, tenzij de onderbreking van de software door toedoen van Assisto.nl onredelijk lang is.
  4. Assisto.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Assisto.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
  5. De software wordt via het internet ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de software kan worden beïnvloed door factoren die niet aan Assisto.nl zijn toe te rekenen. Assisto.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt doordat de software niet of niet volledig beschikbaar is of kan worden gebruikt.
  6. Assisto.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
  7. Assisto.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden.
  8. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Assisto.nl nimmer worden aangerekend. Assisto.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of wijziging van mobiele apparaten van de klant als gevolg van het downloaden of het gebruik van de software.
  9. De klant dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een back-up van zijn en door hem ingevoerde data. Assisto.nl is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van data.
  10. Iedere aansprakelijkheid van Assisto.nl voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van data.
  11. Indien Assisto.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Assisto.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Assisto.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Assisto.nl beperkt tot het maandelijkse factuurbedrag exclusief btw.
  12. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Assisto.nl of haar ondergeschikten.
  13. De klant vrijwaart Assisto.nl voor vorderingen die derden tegen Assisto.nl instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Assisto.nl niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Assisto.nl op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Assisto.nl mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
  14. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de klant is ingesteld.
  15. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Assisto.nl handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Assisto.nl daardoor heeft geleden.
 19. Klachten
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door Assisto.nl dienen door de klant direct aan Assisto.nl en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Assisto.nl in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
  2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Assisto.nl erkent dat de uitvoering van de overeenkomst gebrekkig is.
  3. Na het indienen van de klacht dient de klant Assisto.nl de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen.
  4. Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Assisto.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
 20. Overmacht
  1. Assisto.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien Assisto.nl daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).
  2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen in de energie- of materiaal aanvoer, weersomstandigheden, stakingen, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Assisto.nl de overeenkomst uitvoert en overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Assisto.nl zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, naar het oordeel van Assisto.nl, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
  3. In geval van overmacht zal Assisto.nl vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het ter beschikking stellen van de software. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Assisto.nl als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 21. Geheimhouding
  1. Elk der partijen is gehouden alle gegevens en informatie betreffende de andere partij of diens bedrijf, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ideeën, methoden, prijzen, klanten en relaties en know-how, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst, geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
  2. Assisto.nl behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vergaarde kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken.
 22. Verwerking van gegevens
  1. Voor Assisto.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Assisto.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
  2. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Assisto.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. De persoonsgegevens en handelingen van de klant worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde veiligheidssystemen.
  3. De klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub d Wbp. De klant vrijwaart Assisto.nl voor aanspraken van gebruikers van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Assisto.nl toegerekend moeten worden.
  4. De klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
  5. Assisto.nl verwerkt de gegevens uitsluitend in opdracht van de klant. Assisto.nl zal de gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om de dienstverlening ten behoeve van de klant in het kader van de overeenkomst te kunnen verlenen. Assisto.nl garandeert dat zij de gegevens niet zal verwerken voor eigen doeleinden. Assisto.nl behandelt de gegevens vertrouwelijk.
 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op elke overeenkomst tussen Assisto.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Assisto.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Assisto.nl gevestigd is.